Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού.

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Ιnstagram – Δωρεάν Κατασκευή Ιστοσελίδας.


Α. Διοργανώτρια Διαγωνισμού


Η εταιρία με την επωνυμία «DigitalMate – Διαφημιστικές Υπηρεσίες» και το διακριτικό τίτλο «DigitalMate » (καλούμενη εφεξής η «DigitalMate»), που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη Αττικής, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Δωρεάν Κατασκευή Ιστοσελίδας» (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της DigitalMate www.digitalmate.gr/oroi-diagwnismou(εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»), καθώς επίσης και στον επίσημο λογαριασμό της DigitalMate στο κοινωνικό δίκτυο Instagram στην παρακάτω διεύθυνση:

«https://www.instagram.com/digitalmategr/».

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

 

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού


Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 01/11/2021 και ώρα 09:00 π.μ. ως και την 14/11/2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 7η Ιανουαρίου 2020 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη DigitalMate. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της DigitalMate, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.

Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:  Στον λογαριασμό του DigitalMate στο Instagram, θα αναρτηθεί «post» στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να:

 

Κάνει ‘follow’ τον λογαριασμό Instagram @digitalmategr

Κάνει like στο post 

Kάνει tag 3 φίλους του, 

στη συγκεκριμένη ανάρτηση («post») σχετικά με το Διαγωνισμό.

Δεν γίνονται δεκτά υβριστικά, προσβλητικά σχόλια και γενικά σχόλια τα οποία είναι αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει απεριόριστες φορές στο Διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται  το tag της επιχείρησής σου ή της επιχείρησης κάποιου γνωστού σου αφού πρώτα έχεις ολοκληρώσει τα βήματα 1 και 2.

 

Δ. Δώρα Διαγωνισμού


Το δώρο του Διαγωνισμού είναι η κατασκευή μιας ιστοσελίδας που αντιστοιχεί σε έναν (1) τυχερό νικητή, το οποίο θα παραδοθεί στον νικητή μέσα σε έναν μήνα (30 ημέρες) μετά την λήψη του απαραίτητου υλικού για την κατασκευή του(εικόνες, κείμενα, λογότυπο). Το Δώρο περιλαμβάνει επίσης:

• 1 Χρόνο Δωρεάν hosting στους Servers της Amazon

• 1 domain για 2 χρόνια

• Συντήρηση της Ιστοσελίδας για 1 χρόνο

 

Ε. Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητών


Από τις έγκυρες συμμετοχές θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής εκ των συμμετεχόντων κατόπιν κλήρωσης μέσω της εφαρμογής IGRCP και στην οποία η DigitalMate δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15/11/2021 και ώρα 21:00 στα γραφεία της DigitalMate μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων και η ο νικητής θα δημοσιευτεί σε IG Story.

 

 

 

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητή


Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει μέσω Ιnstagram με σχόλιο κάτω από την απάντηση του εντός 24 ωρών από την κλήρωση.

Αν ο εκάστοτε νικητής δεν ανταποκριθεί άμεσα (εντός 12 ωρών), η DigitalMate θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί άμεσα, η DigitalMate θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν κατέστη δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλειστούν για τους εξής λόγους:

σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος

σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές

σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της DigitalMate, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της DigitalMate ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου

σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου

Η DigitalMate στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπο της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη DigitalMate να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία DigitalMate, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

  

Η. Περιορισμός ευθύνης της DigitalMate


Η DigitalMate και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Επίσης, η DigitalMate δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Θ. Λήξη Διαγωνισμού


Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της DigitalMate παύει να υφίσταται. Η DigitalMate δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Ι. Προσωπικά Δεδομένα


Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη DigitalMate την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η DigitalMate ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της DigitalMate ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο digitalmategr@gmail.com.

 

Κ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο


Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την DigitalMate. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του «www.digitalmate.gr» 

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί μέσω email στο digitalmategr@gmail.com.

All Right Reserved. © 2021 DigitalMate